News

Manifestatiounen: 

26/11/2017 Caecilienfeier Berdorf 16/12/2017 Wanterconcert A Schmadds

Update Site 18/11/2017:

Counter:

Haerzlech

Wëllkomm...

Op   dëse   Saiten   fand   dir   eng   ganz   Reih   vun   Informatiounen   an   Neiegkeeten   iwwert onse Verain, iwwert ons Jugendaarbecht an iwwert ons Verainsgeschicht. D’Harmonie   Berdorf   ass   e   ganz   aktiven   Verain   am   kulturellen   Liewen   vun   der Gemeng     Berdorf.     D’musikalesch     Schwéierpunkten     sinn     virun     allem     eisen Fréijarsconcert,    de    Summerconcert,    ewéi    och    eisen    Wanterconcert    am    Mount Dezember.   Do   donievt   ginn   et   awer   och   nach   eng   ganz   Reih   aner   flott   Aktivitéiten wéi zum Beispill d’Marche Gourmande oder eist grouss Waldfest am Maartbesch. Eise    Verain    besteet    aktuell    aus    40    Musikantinnen    an    Musikanten,    ënnert    der      Leedung    vun    eisem    musikaleschen    Direkter    dem    David    Daubenfeld.    D’Ziel    vun eisem   Verain   ass   ët   Jonk   an Al   zesummen   ze   bréngen   fir   gemeinsam   ze   prouwen   an dobai   vill   Spass   an   Freed   ze   hunn.   Eis   Prouwen   sinn   ëmmer   Méindes   vun   20h00   - 21h30. Mir   wënschen   iech   vill   Spass   op   eisem   Site   an   hoffen   iech   eng   Kéier   op   enge   vun eisen   Manifestatiounen   oder   vlaicht   souguer   eng   Kéier   an   enger   vun   eisen   Prouf erem ze gesinn.
© Harmonie Berdorf 2017
Harmonie Berdorf