Agenda...

De Programm vun der Saison 2018

Sonndes 22/04/2018 Kommunionfeier Berdorf Samsdes 28/04/2018 Gala Concert Berdorf A Schmadds Dënsdes 01/05/2018 1. Maifeier Berdorf Donnëschdes 10/05/2018 Marche Gourmande Berdorf Méindes 21/05/2018 Apéroconcert Duerfest Bech Bech Dënsdes 22/05/2018 Sprangprozessioun Echternach Samsdes 26/05/2018 Berdorfer Laf Berdorf Samsdes 09/06/2018 Jugendconcert/Auditioun Berdorf A Schmadds Sonndes 10/06/2018 Concert Junglinster 100e Anniversaire Junglinster Samsdes 07/07/2018 Hämmelsmarsch BerdorfKalkesbach Berdorf Samsdes 14/07/2018 Waldfest Berdorf Martbusch Sonndes 15/07/2018 Waldfest Berdorf Martbusch Samsdes 21/07/2018 Summer Concert Berdorf Amphitheater Samsdes 08/09/2018 Concert OJE Osweiler Samsdes 22/09/2018 Ausflug Europapark Sonndes 23/09/2018 Ausflug Europapark Samsdes 06/10/2018 Hämmelmarsch Bollendorf/Weilerbach Sonndes 07/10/2018 Nationale Gedenkdag Berdorf Samsdes 03/11/2018 Haupeschfeier Berdorf Sonndes 04/11/2018 Haupeschfeier Berdorf Sonndes 25/11/2018 Cäecilienfeier Berdorf Donnëschdes 13/12/2018 Regionalversammlung Ugda Niederanven Samdes 22/12/2018 Wanter Concert Berdorf A Schmadds
© Harmonie Berdorf 2018
Harmonie Berdorf