News

Manifestatiounen: 

Update Site 15/04/2020

Haerzlech

Wëllkomm...

Op   dëse   Saiten   fand   dir   eng   ganz   Reih   vun   Informatiounen   an   Neiegkeeten   iwwert onse Verain, iwwert ons Jugendaarbecht an iwwert ons Verainsgeschicht. D’Harmonie   Berdorf   ass   e   ganz   aktiven   Verain   am   kulturellen   Liewen   vun   der Gemeng     Berdorf.     D’musikalesch     Schwéierpunkten     sinn     virun     allem     eisen Fréijarsconcert,    de    Summerconcert,    ewéi    och    eisen    Wanterconcert    am    Mount Dezember.   Do   donievt   ginn   et   awer   och   nach   eng   ganz   Reih   aner   flott   Aktivitéiten wéi zum Beispill d’Marche Gourmande oder eist grouss Waldfest am Maartbesch. Eise    Verain    besteet    aktuell    aus    40    Musikantinnen    an    Musikanten,    ënnert    der      Leedung   vun   eisem   Dirigent   dem   Christophe   Weiland.   D’Ziel   vun   eisem   Verain   ass ët   Jonk   an   Al   zesummen   ze   bréngen   fir   gemeinsam   ze   prouwen   an   dobai   vill   Spass an Freed ze hunn. Eis Prouwen sinn ëmmer Méindes vun 20h00 - 21h45. Mir   wënschen   iech   vill   Spass   op   eisem   Site   an   hoffen   iech   eng   Kéier   op   enge   vun eisen   Manifestatiounen   oder   vlaicht   souguer   eng   Kéier   an   enger   vun   eisen   Prouf erem ze gesinn.

Marche gourmande 2020

Op Grond vun der aktueller Situatioun mam Corona Virus deelen mir iech matt dat Marche Gourmande  2020 zu Berdorf fir dëst Joer annuléiert ass.
© Harmonie Berdorf 2019
Harmonie Berdorf